Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, 1.4.13 - 1.4.16

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. Ἄνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα· ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει· ἐπίσταται δ’ εἴ τις καὶ ἄλλος· ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι.
                                                                       
                                                                               Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, 1.4.13 - 1.4.16

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Από τις τρεις επιλογές που σας δίδονται να επιλέξετε αυτή που συμπληρώνει καταλληλότερα το κενό των ακόλουθων προτάσεων:
1. Το παρατιθέμενο απόσπασμα ανθολογείται από το ________________ έργο του Ξενοφώντος, Κύρου Ἀνάβασις.
 α. φιλοσοφικό
 β. ιστορικό
 γ. δικανικό

2.  "ὑπὸ Κύρου": πρόκειται για τον ______________.
 α. Κύρο τον Α'
 β. Κύρο τον Β' (γνωστός και με τα προσωνύμια "ο Μέγας" και "ο Πρεσβύτερος")
 γ. Κύρο τον Νεότερο


Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Να απαντήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία τις εξής ερωτήσεις:

1. "χωρὶς τῶν ἄλλων": σε ποιους αναφέρεται;

2. Ποιο είναι το επιχείρημα του Μένωνα για να πείσει τους στρατιώτες του να διαβούν πρώτοι τον Ευφράτη Ποταμό;

3. Για ποια μεγάλη μάχη προπαρασκευάζεται ο Κύρος; Πιστεύετε ότι η αντίδρασή του απέναντι στο στράτευμα του Μένωνα θα είναι η ίδια που αναμένει; 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Να γράψετε τον ζητούμενο γραμματικό τύπο (ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δε δηλώνεται η φωνή, εννοείται η ίδια):
1. ἕψονται: ο ίδιος τύπος στον αόριστο β'
2. συνέλεξε: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο
3. Ἄνδρες: κλητική ενικού
4. μοι: δοτική ενικού ουδετέρου γένους (πλήρης τύπος)
5. πεισθῆτε: ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα
6. φημι: γ' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
7. χρῆναι: γ' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα
8. οὗτινος: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους
9. οἶδα: β' ενικό πρόσωπο παρατατικού
10. τεύξεσθε: β' πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β'

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις εξής λέξεις-φράσεις-προτάσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ! Να δηλώνεται πάντα ο όρος στον οποίο αναφέρονται συντακτικά):
1. τάδε
2. κινδυνεύσαντες
3. ἐπὶ βασιλέα
4. τοῦ διαβαίνειν
5. πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι 

Ε. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. Να εντοπίσετε όλους τους υποθετικούς λόγους του κειμένου και να τους εξαρτήσετε από τη φράση " Ἐδόκει Μένωνι... " .

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Να αποδώσετε νοηματικά το κείμενο στη νέα ελληνική.
                                                         ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!(Ενδεικτικές απαντήσεις των ασκήσεων θα αναρτηθούν σύντομα. Καλή εβδομάδα!)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου