Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Προοίμιο Ιλιάδος

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος                                  1
οὐλομένην, ἣ μυρί' Ἀχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε,                            
πολλὰς δ' ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν                       
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή,                        5
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ:


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ποια έργα αποδίδονται στον Όμηρο και ποια η θεματική τους; Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. 

1. Ποιο είναι το θέμα της Ιλιάδος; 

2. Από ποιο χρονικό σημείο αρχίζει η εξιστόρησή της;

3. Ποιο χαρακτηριστικό αποδίδεται στη "μῆνιν"; Τι έχετε να παρατηρήσετε για αυτό;

4. "Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή" (στ. 5): προσδιορίστε την.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Να αποδώσετε τους εξής τύπους που χρησιμοποιούνται στον Όμηρο στην αττική διάλεκτο:
1. Ἀχιλῆος 
2. τεῦχε 
3. κύνεσσιν 
4. οἰωνοῖσί 
5. ἐτελείετο Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους εξής τύπους:
1. θεὰ
2. Ἀχιλῆος
3. ἑλώρια
4. ἀνδρῶν
5. δῖοςΕ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Να αποδώσετε το κείμενο στη νέα ελληνική.

                                                  ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ!(Ενδεικτικές απαντήσεις στις ασκήσεις θα αναρτηθούν σύντομα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου