Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος (απόσπασμα, ερμηνευτικά, ασκήσεις)

ὡς δὲ ἄρα παρεσκευάδατο τοῖσι Ἕλλησι, προσήισαν πρὸς τοὺς βαρβάρους. ἰοῦσι δέ σφι φήμη τε ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον πᾶν καὶ κηρυκήιον ἐφάνη ἐπὶ τῆς κυματωγῆς κείμενον· ἡ δὲ φήμη διῆλθέ σφι ὧδε, ὡς οἱ Ἕλληνες τὴν Μαρδονίου στρατιὴν νικῷεν ἐν Βοιωτοῖσι μαχόμενοι. δῆλα δὴ πολλοῖσι τεκμηρίοισί ἐστι τὰ θεῖα τῶν πρηγμάτων, εἰ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ἡμέρης συμπιπτούσης τοῦ τε ἐν Πλαταιῇσι καὶ τοῦ ἐν Μυκάλῃ μέλλοντος ἔσεσθαι τρώματος φήμη τοῖσι Ἕλλησι τοῖσι ταύτῃ ἐσαπίκετο, ὥστε θαρσῆσαί τε τὴν στρατιὴν πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐθέλειν προθυμότερον κινδυνεύειν.                                                                                                                                                                                                   Ηρόδοτος, Ἱστορίαι, 9.100


Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (επιλέξτε την απάντηση που καλύπτει πληρέστερα την περίοδο):

1. Το Θ' βιβλίο των Ἱστοριῶν του Ηροδότου πραγματεύεται, εν πολλοίς, ________________ .
    α. την καθοριστική για την έκβαση των Μηδικών μάχη στις Πλαταιές
    β. τα αίτια της Ιωνικής Επανάστασης, η οποία θα αποτελέσει το πρόσχημα για την εισβολή των Περσών στον ελλαδικό χώρο
    γ. τη ναυμαχία στα ανοιχτά της Μυκάλης

2. Ο Μαρδόνιος είναι _______________ .
    α. Έλληνας αποστάτης
    β. Πέρσης στρατηγός
    γ. Έλληνας στην υπηρεσία του μισθοφορικού στρατού των Περσών

3. Λαμβάνοντας υπόψη το σημείο της πορείας της μάχης, έτσι όπως παρατίθεται στην εκατοστή παράγραφο της "Καλλιόπης", πώς θα σχολιάζατε την ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων;
    α. Μάλλον θετική

    β. Φανερά αρνητική
    γ. Συγκεχυμένη

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (απαντήστε με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία σε κάθε ερώτηση):

1. Ποια είναι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο παρατιθέμενο απόσπασμα;

2. Ποιος είναι ο χώρος διεξαγωγής της μάχης;

3. Ποιο είναι το έτος κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η μάχη;

Γ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (απαντήστε σύντομα και περιεκτικά στις εξής ερωτήσεις - έως 50 λέξεις):

1. Πώς λειτουργεί το υπερφυσικό στοιχείο στην εξέλιξη της αφήγησης του Ηροδότου; 

2. Κατά την κρίση σας, μπορεί ένας καλός οιωνός να καταστεί αποφασιστικός για το αποτέλεσμα μιας μάχης; Μπορείτε να αντλήσετε παραδείγματα από το διδόμενο απόσπασμα καθώς και από τις ιστορικές σας γνώσεις.

3. Πώς μπορείτε να χαρακτηρίσετε τον Ηρόδοτο ως προς τη στάση του ως ιστορικού; Είναι αντικειμενικός ως προς τις περιγραφές και τις αφηγήσεις του;

Δ. Να αποδώσετε τους εξής ιωνικούς τύπους στην αττική διάλεκτο. Έπειτα, να τους αναγνωρίσετε γραμματικά.

1. προσήισαν
2. κηρυκήιον
3. σφι
4. ἐσαπίκετο
5. στρατιὴν

Ε. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του αποσπάσματος.

ΣΤ. Να αποδώσετε το απόσπασμα στη νέα ελληνική. 

Ζ. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ:
Εναλλακτική ιστορία: ποια θεωρείτε ότι θα ήταν η έκβαση της μάχης των Πλαταιών, με τη νέα υπόθεση ότι δεν γινόταν αντιληπτό το θεϊκό σημάδι;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου