Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις ασκήσεων: Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, 1.4.13 - 1.4.16

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Από τις τρεις επιλογές που σας δίδονται να επιλέξετε αυτή που συμπληρώνει καταλληλότερα το κενό των ακόλουθων προτάσεων:
1. Το παρατιθέμενο απόσπασμα ανθολογείται από το ______(β)______ έργο του Ξενοφώντος, Κύρου Ἀνάβασις.
 α. φιλοσοφικό
 β. ιστορικό
 γ. δικανικό

2.  "ὑπὸ Κύρου": πρόκειται για τον ______(γ)______.
 α. Κύρο τον Α'
 β. Κύρο τον Β' (γνωστός και με τα προσωνύμια "ο Μέγας" και "ο Πρεσβύτερος")
 γ. Κύρο τον Νεότερο


 

Β. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Να απαντήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία τις εξής ερωτήσεις:

1. "χωρὶς τῶν ἄλλων": σε ποιους αναφέρεται;
  
Στους Έλληνες μισθοφόρους (γνωστοί και ως "Μύριοι") πλην του στρατεύματος του Μένωνος.
  
2. Ποιο είναι το επιχείρημα του Μένωνα για να πείσει τους στρατιώτες του να διαβούν πρώτοι τον Ευφράτη Ποταμό;
  
Εάν διαβούν τον Ευφράτη Ποταμό και οι υπόλοιποι Μύριοι ακολουθήσουν, ο Κύρος θα θεωρήσει το στράτευμα του Μένωνα πρόθυμο για την εκστρατεία και υπεύθυνο για την ενθάρρυνση και των άλλων στρατιωτών και θα τους ανταποδώσει το καλό. Εάν, όμως, οι πρώτοι διασχίσουν τον ποταμό και οι δεύτεροι αποφασίσουν να μη συνεχίσουν, και πάλι θα τους έχει για πιστούς και πρόθυμους και θα τους ευχαριστήσει με σπουδαία αξιώματα.
 
3. Για ποια μεγάλη μάχη προπαρασκευάζεται ο Κύρος; Πιστεύετε ότι η αντίδρασή του απέναντι στο στράτευμα του Μένωνα θα είναι η ίδια που αναμένει;
   
Για τη μάχη στα Κούναξα (διεξήχθη το 401 π.Χ.) ενάντια στον Βασιλιά της Περσίας και αδερφό του Αρταξέρξη. Μολονότι η απαντήση στο δεύτερο σκέλος επαφίεται καθαρά στην άποψη του καθενός, είναι φυσικό να αναγνωρίσει την πιστή υπακοή τους στο πρόσωπο και τους σκοπούς του και να τους ανταμείψει ανάλογα (όπως και έγινε).


 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Να γράψετε τον ζητούμενο γραμματικό τύπο (ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δε δηλώνεται η φωνή, εννοείται η ίδια):
1. ἕψονται: ο ίδιος τύπος στον αόριστο β': ἕσποντο
2. συνέλεξε: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο: συνείλοχε
3. Ἄνδρες: κλητική ενικού: (ὦ) ἄνερ
4. μοι: δοτική ενικού ουδετέρου γένους (πλήρης τύπος): οἷ
5. πεισθῆτε: ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα: [δεν έχει]
6. φημι: γ' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα: φησι
7. χρῆναι: γ' ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα: χρὴ
8. οὗτινος: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους: ἅτινα / ἅττα
9. οἶδα: β' ενικό πρόσωπο παρατατικού: ᾔδεις / ᾔδησθα
10. τεύξεσθε: β' πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β': τύχοιτε


 

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις εξής λέξεις-φράσεις-προτάσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ! Να δηλώνεται πάντα ο όρος στον οποίο αναφέρονται συντακτικά):
1. τάδε: αιτιατική ως σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα "ἔλεξε"
 
2. κινδυνεύσαντες: επιρρηματική υποθετική (ή τροπική) μετοχή, συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος "προτιμήσεσθε", δηλ. στο "ὑμεῖς"
 
3. ἐπὶ βασιλέα: εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης στο απαρέμφατο "ἕπεσθαι"
  
4. τοῦ διαβαίνειν: έναρθρο απαρέμφατο ως αντικείμενο της μετοχής "ἄρξαντες"
  
5. πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική απαρεμφατική πρόταση,
εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο "
πρὶν", εκφέρεται με απαρέμφατο επέχον θέση ρήματος και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου και, συγκεκριμένα, δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με την κύρια πρόταση με ρήμα το ""διέβησαν", την οποία και προσδιορίζει

(Σύντομα και οι υπόλοιπες απαντήσεις...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου